Yüksek Mahkeme Kararları


Aile Hukuku

 • Çeyiz Senedi-Babanın Hibesi-Paylı Mülkiyet-Hükmedilen Eşyanın Cins,Nitelik, Miktar ve Değerlerinin Kararda Ayrı Ayrı Gösterilmesi Zorunluluğu
 • Boşanma - Yoksulluk Nafakası
 • Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma - İki Taraflı Kusur
 • Mal Rejimi, Katkı Payı, Yargı Yeri
 • İştirak Nafakası, AAÜT. Uyarınca Asıl ve Karşı Dava İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi
 • Karşılıklı Boşanma, Maddi ve Manevi Tazminat Miktarlarının Azlığı


  Borçlar Hukuku

 • Bayiliğin Devri - Cezai Şart
 • Haksız Fiillerde Zaman Aşımı - Takas - Mahsub
 • İstisna Akdi - Taşınmaz Satış Vaadi - Alacağın Temliki
 • Sigorta - Faiz
 • Tahliye - İhtiyaç - Akte Aykırılık - İhtarname - Dava Açma Süresi
 • Hatalı Tıbbi Müdahale, Kusur İncelemesi, Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp
 • Kira Tespit-Karar Verilmesi Zorunluluğu
 • Tahliye, İki Haklı İhtar,Tüm Kiracılara İhtar Tebliği Koşulu
 • Sözlü Kira Akdi, Haksız Tahliyeden Doğan Faydalı Masraflar, Sebepsiz Zenginleşme, Vekaletsiz İş Görme
 • Trafik Kazası-Manevi Tazminata Hükmedilmesi Zorunluluğu


  Ceza Hukuku

 • 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Suç Vasfını Tayinde Yanılgı
 • 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Suçun Unsurları - Kasıt
 • İhkakı Hak - Eksik Teşebbüs - Şartlı Tehdit - İmzasız Mektup
 • Kasden Adam Öldürme - Görüş Mesafesi - Şüpheli Tanık İfadesi
 • Silahlı Çete Mensuplarına Yardım ve Yataklık
 • Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak - Suç Vasfını Tayinde Yanılgı
 • Suç Vasfını Tayinde Yanılgı - Kastın Aşılması Suretiyle Ölüm
 • Toplu Kaçakçılık - Sahtecilik - Fazla Para Cezası Tazmini
 • Uyuşturucu Kaçakçılığı - Teşekkül Nedeniyle Artırım - Yasal İndirim
 • Dolandırıcılık-Bankanın Maddi Bir Varlığının Kullanılmaması ve Ödeme Vasıtası Olması
 • Zimmet, Kasten Yangın Çıkarma, Para Cezasının Artırılamayacağı, Müebbeten Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmalarına Hükmolunamayacağı


  Ceza Yargılama Hukuku

 • 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Eksik Soruşturma
 • Delil Yetersizliği - Silahlı Çete Mensuplarına Yardım ve Yataklık
 • Ek Savunma Hakkı - Eksik Soruşturma - TCK 169. Madde
 • Gasp - Eksik Soruşturma - Yüzleştirme - Gece
 • Katılma ve Temyiz Etme Hakkı - Uyuşturucu Naklinde İndirim
 • Toplu Silah Kaçakçılığı - Eksik Soruşturma
 • Kanun Yararına Bozma,Vekile Tebliğ Zorunluluğu,Sarkıntılık
 • Tekerrür,Fazla Ceza Tayini,Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Ceza Sınırı
 • İftira, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 • Zimmet,Usuli Bozma,Hazinenin Katılma Hakkı
 • Zimmet, 3628 Sayılı Yasa'ya Muhalefet, Zamanaşımı, Sayıştay Emekli Denetçilerinden Oluşacak Yeni Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Zorunluluğu
 • Zimmet-Bozma-Düzelterek Onama-Müsadere,Nisbi Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği 1
 • Zimmet-Bozma-Düzelterek Onama-Müsadere,Nisbi Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği 2
 • Başkanına Hakaret-İstinaf-Bozma


  İcra Hukuku

 • İcra İnkar Tazminatı
 • Kısmi İtiraz - Takipten Sonra Ödeme - Düzelterek Onama
 • Menfi Tespit - İstirdat - Tazminat
 • Temyiz Edilemeyen Kararlar
 • Ticareti Terk Hükmüne Aykırı Davranma
 • Usulsüz Tebligat
 • Alacaklı Yararına İnkâr Tazminatı
 • Üçüncü Kişinin Hacizden Dolayı Şikayet Hakkı, Dar Yetkili İcra Dairesi
 • 103 Davetiyesi, Vekile Tebliğ Zorunluluğu


  İdare Hukuku

 • Atama İşleri - Parasal Haklar - Faiz Başlangıcı
 • Memur İşleri - Disiplin Cezası
 • Öğrenci İşleri
 • Tam Yargı - Manevi Tazminat - Faiz
 • Hatalı Tıbbi Müdahale-İdarenin Sağlık Hizmeti Kusuru-Adli Yargıda Verilen Tazminatla Denkleştirme
 • Hatalı Tıbbi Müdahale-Tam Yargı-Manevi Tazminata Yasal Faiz Uygulanması
 • Çatıdaki Ahşap Sundurmanın Yıkımı-Zararın Keşif ve Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenmesi


  İş Hukuku

 • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık - Tutanak İçeriği - Belboy
 • Hizmet Tesbiti
 • İş Kazası - Destekten Yoksunluk - Maddi ve Manevi Tazminat
 • Kıdem Tazminatı - Önceki İşveren Nezdinde Geçen Süreler
 • Ücretin İspatı - Meslek Örgütleri - Ticaret Odaları
 • Yurt Dışı Çalışma - Yaşlılık Aylığı - Başlangıç Tesbiti
 • Yurt Dışı Çalışma, Yaşlılık Aylığı, Faiz


  Medeni Yargılama Hukuku

 • Görev - Temyiz Süresi - Harç
 • İstekle Bağlılık Kuralı - Ek Dava - Faiz Başlangıcı
 • Mecburi Dava Arkadaşlığı - İhtiyaç Nedeniyle Tahliye
 • Normlar Hiyerarşisi - KDV
 • Temsilcide Yanılma - Pasif Husumet Yokluğu
 • Yargılamanın Yenilenmesi
 • Aile ve Asliye Hukuk Mahkemeleri, Mercii Tayini
 • Reddi Hakim, Para Cezası Miktarı, Vekile Verilemeyeceği
 • Karar Düzeltme-Katılma Yoluyla Temyiz


  Vergi Hukuku

 • İlam Harcı
 • İşgal Harcı
 • Kayıt Dışı Hasılat - Fon Payı - Özel Usulsüzlük Cezası - Değerleme
 • KDV - Kaçakçılık - Kusur Cezalı Tarhiyat - Eksik İnceleme
 • Ortaklar Cari Hesabı - Örtülü Kazanç - Faiz - Gelir (stopaj)
 • Re'sen Tarhiyat - Kurumlar Vergisi - Geçici Vergi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi-Yargı Harçları-Karar Ve İlam Harçları-Şirket Ortağının Davasının Kabulü-Vergi Dairesinin İstinaf Talebinin Reddi

 •  
    Tarakcı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.